.....ครับ

ภูมิใจที่เกิดเป็นคนอีสานและเป็นลูกหลานเมืองอุบลราชธานี

 

สลา คุณวุฒิ
สมคิด สอนอาจ
นพดล ดวงพร
ทองใส ทับถนน
พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
พ่อใหญ่ทอง ล้อมวงศ์
คำหมาน  คนไค
 
 
 

  Click Here to get Free Counter

มาเป็นเพื่อนบ้านออนซอน..กันเด้อ

       จุดประสงค์การในรวบรวม
เป็นแหล่งสืบค้นของลูกหลานเมืองอุบลฯ และผู้ที่สนใจ  ถึงผู้อยู่เบื้องหลังความงดงามของเทียนพรรษาอุบลราชธานี ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ส่งเสริมให้งานประเพณีแห่เทียนพรรษาของอุบลราชธานี เป็นงานระดับประเทศที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ความสนใจ  และมาเที่ยวชมงานอย่างมากมายทุกปี หลังจากได้ชื่นชมกับสวยงามของการแกะสลักหรือติดพิมพ์ของต้นเทียนแต่ละต้นแล้ว  น้อยคนนักที่จะทราบว่าผู้รังสรรค์ผลงานต้นเทียนของแต่ละวัดเป็นใคร ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรวบรวมช่างเทียนของอุบลราชธานี
ช่างเทียนประเภทแกะสลัก
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ที่ติดต่อ
พระครูวิโรจน์  รัตโนบล มรณภาพ  ๑  ธันวาคม   ๒๔๘๕
นายคำหมา  แสงงาม ถึงแก่กรรม  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๓  (อายุ  ๑๐๒ ปี)
นายอุสาห์  จันทรวิจิตร์  ๑๓๐/๑  ถนนกันทรลักษ์  อำเภอวารินชำราบ  อุบลราชธานี  โทร.  ๐-๔๕๓๒-๑๒๓๑
นายคำหล้า  จันทรวิจิตร์  ถึงแก่กรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๓  ( อายุ  ๖๔ ปี)
นายหนู  วิริยภาพ   ถึงแก่กรรม  พ.ศ.  ๒๕๐๗
นายมนัส  สุขสาย ๒๙๙  หมู่  ๑๑  บ้านนิคมจัดสรร ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมือง  อุบลราชธานี  โทร.  ๐-๔๕๒๔-๑๗๑๖
นายประเสริฐ  แสงสว่าง   ๑๗๒ หมู่  ๑๑  ถนนอุบล-ตระการ ตำบลไร่น้อย   อำเภอเมือง  อุบลราชธานี  โทร.  ๐-๔๕๒๕-๔๖๖๐
พระครูกิติ  วณโณ -
นายโชคชัย  ตักโพธิ์ ๖๒๔  หมู่  ๑๘  บ้านดอนกลาง ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมือง  อุบลราชธานี   โทร. ๐๘-๑๙๗๗๖๖๓๖
๑๐ นายประจญ  เสริฐวิชา ร้านประกายศิลป์  ๒๗/๑๒  ถนนนิวาสวิถี อำเภอวารินชำราบ  อุบลราชธานี โทร. ๐๘-๔๙๕๘-๘๗๗๒
๑๑ นายพงศ์ศาล  ลาพรหมมา ๘๑  ถนนพโลชัย  อำเภอเมือง อุบลราชธานี  โทร.  ๐๘-๑๘๗๖๖๕๖๘
๑๒ นายประพันธ์  ศิริผล ๓๓๓/๓  หมู่  ๕  ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง  อุบลราชธานี   โทร. ๐-๔๕๒๘-๑๒๗๒
๑๓ นายสุวัฒน์  สุทธิประภา ๒๖๗/๒  ซอยชาลีอุทิศ  ถนนสถลมาร์ค  อำเภอวารินชำราบ  อุบลราชธานี   โทร. ๐-๔๕๒๖-๙๑๑๖
๑๔ นายอำนวย  วรพงศธร ๗๖/๑๓  ถนนบูรพานอก  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  อุบลราชธานี   โทร. ๐๘-๑๒๖๐๗๐๕๕
๑๕ นายพันธ์ศักดิ์  พูลเสมา ๑๑๓  ถนนพิชิตรังสรรค์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  อุบลราชธานี
๑๖ นายอธิวัฒน์  จันทรวิจิตร์ ๒๐๒   ถนนเทศบาล  ๒๒ อำเภอวารินชำราบ  อุบลราชธานี   โทร. ๐๘-๑๙๖๗๘๓๙๐
๑๗ นายวิชิต  บุญจริง ๑๐๒  ถนนพรมราช  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  อุบลราชธานี   โทร. ๐-๔๕๒๖-๐๐๙๕
ช่างเทียนประเภทติดพิมพ์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ที่ติดต่อ
นายโพธิ์  ส่งศรี ถึงแก่กรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๒
นายล้วน  มุขสมบัติ ถึงแก่กรรม พ.ศ.  ๒๕๒๑
นายสวน  คูณผล ถึงแก่กรรม พ.ศ.  ๒๔๙๔
นายประดับ  ก้อนแก้ว ๑๐๓  ถนนเทพโยธี  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  อุบลราชธานี  โทรศัพท์  ๐-๔๕๒๔-๕๔๖๖
นายเรวัต  สิงเรือง ๒๐๐/๔  ถนนบำรุงราษฎร์  ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร  อุบลราชธานี  โทร. ๐-๔๕๔๔-๑๓๗๖
นายเทอด  บุณยรัตพันธุ์ ๒๒๖/๔๕  บ้านเสาวลักษณ์ ๑ หมู่ ๑๑ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมือง  อุบลราชธานี  โทร. ๐-๔๕๓๑-๑๓๐๖
นายศิริ  สุวรรณกูฏ ถึงแก่กรรม  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๓๗  รวมอายุได้  ๗๒  ปี
จ.ส.อ.สงวน  สุพรรณ ๘๕  ถนนเจริญราษฎร์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  อุบลราชธานี  โทร.  ๐-๔๕๒๔-๓๘๔๔
พระมหาบุญจันทร์ 
กิตติโสภโณ
 
๑๐ นายสมคิด  สอนอาจ ๖  ถนนสรรพสิทธิ์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  อุบลราชธานี    โทร.  ๐-๔๕๒๔-๗๗๗๑
๑๑ นายแก้ว  อาจหาญ ๑๙/๑  ถนนเขื่อนธานี  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  อุบลราชธานี  โทร.  ๐-๔๕๒๔-๒๖๓๓
๑๒ นายราเชนทร์  จุลทุม ๒๒๓  ถนนกันทรลักษ์ อำเภอวารินชำราบ  อุบลราชธานี  โทร.  ๐-๔๕๒๖-๖๒๑๐

 

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย อาจารย์จีรวัฒน์ สว่างวงศ์ (ศน.๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑)

 

 10 กรกฎาคม 2551 : เวลา 18:20 น.

ติดต่อ Webmaster

www.onsorn.com