.....ครับ

ภูมิใจที่เกิดเป็นคนอีสานและเป็นลูกหลานเมืองอุบลราชธานี

 

สลา คุณวุฒิ
สมคิด สอนอาจ
นพดล ดวงพร
ทองใส ทับถนน
พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
พ่อใหญ่ทอง ล้อมวงศ์
คำหมาน  คนไค
 
 
 

Click Here to get Free Counter

มาเป็นเพื่อนบ้านออนซอน..กันเด้อ

       จุดประสงค์การในรวบรวม
ในปัจจุบันสถานีวิทยุได้กำเนิดขึ้นมาอย่างมากมาย ภายใน จ. อุบลราชธานี  เมื่อผมติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลไปทาง ศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุเขต ๑ (อุบลราชธานี) (ก็ได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลด้วยดีและฉับไว  บ้านออนซอนต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ) ข้อมูล ณ วันนี้สถานีวิทยุชุมชนมีจำนวนทั้งหมด ๔๕ คลื่น  ทั้งภายในตัวอำเภอเมืองและต่างอำเภอ  จึงขอนำข้อมูลมาเสนอให้รับทราบกันครับ
ลำดับที่ คลื่นความถี่ (MHz) ชื่อสถานี ที่ตั้ง

๘๘.๐๐

วิทยุชุมชนแสนสุข  

๘๘.๕๐

วิทยุชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง
๘๙.๐๐ วิทยุชุมชนเขมราฐ  
๘๙.๓๐ วิทยุชุมชนลุ่มน้ำมูล  
๘๙.๗๕ วิทยุชุมชน ม.ราชธานี อำเภอเมือง
๙๐.๕๐ วิทยุชุมชนหนองบัว อำเภอเมือง
๙๐.๗๕ วิทยุชุมชนไร่น้อย อำเภอเมือง
๙๑.๐๐ วิทยุชุมชนกาญจนาภิเษก  
๙๑.๒๕ วิทยุชุมชนสหกรณ์กุดข้าวปุ้น  
๑๐ ๙๑.๕๐ วิทยุชุมชนราชธานี อำเภอเมือง
๑๑ ๙๑.๗๕ วิทยุชุมชน ม.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อำเภอวารินชำราบ
๑๒ ๙๒.๐๐ วิทยุชุมชนเมืองดอกบัว อำเภอเมือง
๑๓ ๙๒.๒๕ วิทยุชุมชนเทศบาลกุดข้าวปุ้น  
๑๔ ๙๒.๕๐ วิทยุชุมชนวิถีไทย  
๑๕ ๙๒.๗๕ วิทยุชุมชน ร.พ.ราชเวช โรงพยาบาลราชเวช ถนนชยางกูร  อำเภอเมือง
๑๖ ๙๓.๐๐ วิทยุชุมชน ร.ร.กีฬาอุบลราชธานี ชั้น ๒ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา  อำเภอเมือง
๑๗ ๙๓.๕๐ วิทยุชุมชนบัวกลางมูล  
๑๘ ๙๓.๗๕ วิทยุชุมชนนครอุบลราชธานี  
๑๙ ๙๔.๐๐ วิทยุชุมชนนานาชาติ  
๒๐ ๙๔.๕๐ วิทยุชุมชนพลแพน สำนักงานอาลัยสปอร์ต  อำเภอเมือง
๒๑ ๙๖.๐๐ วิทยุชุมชนร่วมใจห้วยวังนอง สำนักงานสรรพสามิต ตำบลปทุม  อำเภอเมือง
๒๒ ๙๖.๕๐ วิทยุชุมชนศรีประดู่ วัดศรีประดู่ ถนนสรรพสิทธิ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง
๒๓ ๙๗.๐๐ วิทยุชุมชนห้วยคุ้ม อำเภอเมือง
๒๔ ๙๗.๒๕ วิทยุชุมชนโพธิ์ไทร  
๒๕ ๙๗.๕๐ วิทยุชุมชน อปพร.อุบลราชธานี อำเภอเมือง
๒๖ ๙๗.๗๕ วิทยุชุมชนสหกรณ์ร่วมใจเขื่องใน สหกรณ์ร่วมใจ  ถนนแจ้งสนิท อำเภอเขื่องใน
๒๗ ๙๘.๐๐ วิทยุชุมชนวัดเลียบ อำเภอเมือง
๒๘ ๙๘.๗๕ วิทยุชุมชนนาเยีย  
๒๙ ๙๙.๐๐ วิทยุชุมชน New Wave  
๓๐ ๑๐๐.๗๕ วิทยุชุมชนก่อน้อย เขื่องใน  
๓๑ ๑๐๑.๐๐ วิทยุชุมชนสมาคมเพื่อผู้บริโภค สมาคมเพื่อผู้บริโภค  อำเภอเมือง (อาจารย์วิรัตน์ ทองเรือง)
๓๒ ๑๐๑.๒๕ วิทยุชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  
๓๓ ๑๐๑.๕๐ วิทยุชุมชนการเคหะอุบลราชธานี อำเภอเมือง
๓๔ ๑๐๑.๗๕ วิทยุชุมชนพิบูลมังสาหาร  
๓๕ ๑๐๒.๕๐ วิทยุชุมชนเมืองอุบลฯ  
๓๖ ๑๐๒.๗๕ วิทยุชุมชนคนพิบูล  
๓๗ ๑๐๓.๐๐ วิทยุชุมชน 103 อุบลราชธานี ชั้นดาดฟ้า  อาคาร SK ShoppingPark  อำเภอเมือง
๓๘ ๑๐๓.๕๐ วิทยุชุมชนประชาสังคม อำเภอเมือง
๓๙ ๑๐๔.๕๐ วิทยุชุมชนแสนสุข  
๔๐ ๑๐๔.๗๕ วิทยุชุมชนขามใหญ่ อำเภอเมือง
๔๑ ๑๐๕.๗๕ วิทยุชุมชนดอกบัวงาม  
๔๒ ๑๐๖.๐๐ วิทยุชุมชนวัดเลียบ อำเภอเมือง
๔๓ ๑๐๖.๕๐ วิทยุชุมชน ม.ราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  อำเภอเมือง
๔๔ ๑๐๗.๕๐ วิทยุชุมชนห้วยวังนอง อำเภอเมือง
๔๕ ๑๐๘.๐๐ วิทยุชุมชนเมืองวารินฯ  

 

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย ศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุเขต 2 (อุบลราชธานี)

 

 10 กรกฎาคม 2551 : เวลา 18:21 น.

ติดต่อ Webmaster

www.onsorn.com